اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی
سمت
آقای دکتر مهرزاد مینویی
رئیس هیات مدیره
آقای محمد رحیم رستی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای سید فرید حسینی
نائب رئیس هیات مدیره